Brochure - Urban Base Aanvragen
brochure
Home
Omschrijving
Nieuws
Contact
Referenties
Bedrijfsgegevens
Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail

Needs URBAN BASE® is een hoogwaardig duurzame fundering voor woningen en overige gebouwen. De fundering bestaat uit een stabiele massieve plaat van schuimbeton met indien benodigd daarop een constructieve betonnen vloer. De fundering is op basis van het evenwichtsprincipe. Waardoor er voor het realiseren van dit type fundering géén heiwerkzaamheden benodigd zijn.


Een duurzame fundering, samengesteld uit een isolerende

onderlaag en constructieve begane grondvloer.


URBAN BASE®  is een totaal oplossing voor een kruipruimte loze fundering waarbij een werkwijze wordt gehanteerd welke een volledige begeleiding van alle werkzaamheden die benodigd zijn voor het ontwerpen en realiseren van een fundering voor de opdrachtgever wordt verzorgd.


Voordelen van de URBAN BASE® fundering:


                     Kruipruimteloos bouwen met schuimbeton.


Functie van de kruipruimte:

Aanleg van een kruipruimte onder een gebouw is geen noodzaak.

Een kruipruimte is nodig bij met name constructieve houten vloeren, hierbij dient geventileerd te worden om de vloer droog te houden, dit om te voorkomen dat er in de ruimte schimmels ontstaan en de balken gaan rotten. De afgelopen 50 jaar zijn er in de nieuwbouw woningen nagenoeg geen houten vloeren meer toegepast, veel begane grond vloeren zijn gerealiseerd met prefab betonnen systeemvloeren. De kruipruimte bleef zonder te aanschouwen of deze nog wel noodzakelijk is. Steeds vaker wordt men zich bewust dat kruipruimte loos bouwen vele voordelen biedt en een kruipruimte niet echt noodzakelijk of gewenst is.


Kruipruimte loos bouwen is niet nieuw. In het oosten van Nederland is deze methode al langer bekend onder de “ Duitse fundering”, waarbij een fundering van een doorgaande constructieve betonnen plaat met vorstrand direct op het maaiveld wordt uitgevoerd. Vervolgens wordt het isolatiemateriaal bovenop de constructievloer aangebracht. Met deze omgekeerd geïsoleerde methode is het niet mogelijk om een constructie zonder koude bruggen te realiseren en dit voldoet niet aan de in Nederland gestelde eisen vanuit het bouwbesluit.


De URBAN BASE® fundering biedt hierin een oplossing, met het isolatiemateriaal, de schuimbeton, onder de constructieve vloer is het mogelijk om een volledig geïsoleerde constructie te realiseren.


Bouwen zonder kruipruimte heeft bouwtechnische en bouwfysische voordelen en zorgt voor een aangenamer binnenklimaat in de woning.

De bouwwijze voorkomt vochttransport naar de leefruimte, waardoor geen vochtproblemen in de woningen kunnen ontstaan. Hierdoor ontstaat er een droge, gezonde leefomgeving.


Terug


Hoge isolatiewaarde:         

Schuimbeton kent een hoge isolatie waarde en is hierdoor duurzaam in gebruik. Bij toepassing van schuimbeton als funderingsmateriaal wordt een energie zuinige fundering met een hoge warmteweerstand gerealiseerd welke bijdraagt aan het verminderen van het energieverbruik.


In het Bouwbesluit is per 1 april 2012 de prestatie-eis voor de Rc (warmteweerstand) van dak, vloer en gevel voor nieuwe gebouwen verhoogd van 2,5 (m2.K/W) naar 3,5 . Voor de begane grondvloer is deze hoge isolatiewaarde bij gebruikelijke toegepaste systeemvloeren niet altijd vanzelfsprekend. De gangbare systeemvloeren hebben doorgaans een Rc van 2,5, alleen met het vergroten van de dikte van het isolatiemateriaal is het behalen van een Rc van 3,5 mogelijk.


Bij gebruik van schuimbeton in de fundering is de isolatiewaarde hoog.

Een URBAN BASE®  fundering heeft standaard een minimale warmte weerstand Rc=5,0, waarbij het realiseren van een Rc van 8,0 tevens tot de mogelijkheden behoort. Hiermee zal een fundering met schuimbeton bijdragen aan een lagere EPC van de woning en nu reeds voldoen aan de in de toekomst gestelde eisen.


EPC nieuwbouw steeds lager:

De energieprestatie van een nieuw gebouw wordt uitgedrukt in een energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Hoe lager de EPC, hoe zuiniger het gebouw. De EPC norm wordt steeds strenger om ons voor te bereiden op bijna energieneutraal bouwen vanaf eind 2020. Vanaf 2011 is de EPC voor nieuwe woningen: 0,6 (was 0,8). Ook voor nieuwe kantoren, scholen, ziekenhuizen en andere gebouwen geldt een steeds lagere EPC.


Energie neutrale gebouwen:

Alle nieuwe gebouwen dienen in 2015 de helft minder energie te gebruiken dan in 2007. De herziene Europese EPBD-Richtlijn geeft aan dat vanaf 2020 alle nieuwbouw, dus ook woningen, bijna-energieneutraal dienen te zijn. Dit betekent dat een gebouw (over een jaar genomen) bijna evenveel energie opwekt als verbruikt. De Nederlandse overheid heeft haar beleid daarop afgestemd en afspraken gemaakt met de bouw-  en woning sector om de EPC-eisen in de komende jaren aan te scherpen. Deze afspraken zijn vastgelegd in het herijkte Lente-akkoord Energiebesparing in de nieuwbouw. De komende jaren zullen steeds meer energie neutrale gebouw concepten worden ontwikkeld en gerealiseerd. Energie neutrale woningen kennen veel voordelen, vooral op het gebied van comfort, exploitatie en milieu. De noodzaak om energieneutraal te bouwen neemt sterk toe, niet alleen vanwege de stijgende energiekosten, maar ook om de klimaatverandering tegen te gaan en de dreigende tekorten aan fossiele energie.

Wie nu al energieneutraal bouwt, anticipeert dus op wettelijke verplichtingen die in de nabije toekomst gaan gelden en dit zorgt er voor dat woningen hun waarde langer behouden.


Een URBAN BASE®  fundering is door zijn hoge isolatie waarde zeer geschikt voor toepassingen in energie neutrale woningen.  


Bij betonkernactivering maakt men gebruik van het warmte accumulerende vermogen van de betonnen constructie. In of op de betonnen vloer van de URBAN BASE®  fundering kunnen leidingen voor vloerverwarming worden aangebracht waardoor verwarmt water kan stromen. Hierdoor is er aanzienlijk minder energie benodigd om een aangenaam binnenklimaat te creëren als bij traditionele verwarming. In combinatie met het toepassen van andere duurzame toepassingen zoals warmtewisselaar, warmtepomp, Warmte en koude opslag en het gebruik van duurzame energiebronnen als zonnen- en windenergie zijn energie neutrale gebouwen binnen handbereik.


Passiefhuis:         

Een passiefhuis is een zo energiezuinig mogelijke woning.

Deze onderscheidt zich door de combinatie van een aangenaam (behaaglijk) binnenklimaat en een zeer laag energieverbruik.

De passiefhuis-doelstellingen worden bereikt indien men op alle aspecten van het gebouw de best presterende oplossing kiest. Het verminderen van warmteverlies wordt o.a. bereikt door het toepassen van een hoge thermische isolatie.

Een URBAN BASE® fundering heeft een hoge isolatiewaarde waardoor deze binnen het passief huis concept kan worden toegepast.


                                                    Terug


Een duurzame en ecologische woning is bereikbaar voor iedereen.


Duurzaam materiaal gebruik:

Schuimbeton en beton zijn producten welke voor het overgrote deel worden vervaardigd uit de natuurlijke grondstoffen; cement, zand en grind. Dit zijn primaire materialen die in de natuur in overvloed beschikbaar zijn. Bij het gebruiken van uitsluitend natuurlijke grondstoffen, hetgeen voor schuimbeton van toepassing is, kan men spreken van duurzame materialen die toegepast kunnen worden binnen een ecologische bouwmethode.  

Daarnaast worden in beton ook veel secundaire grondstoffen, zoals in hoogovencement, vliegas en granulaten gebruikt. Schuimbeton en beton zijn 100% recyclebaar en kunnen onderdeel uitmaken van een gesloten kringloop. Verder kan de URBAN BASE®  fundering door zijn gunstige eigenschappen worden toegepast binnen toekomstgerichte, energie neutrale concepten zoals thermisch actief bouwen.       

         

Milieubelasting:

Bij het beoordelen van de milieubelasting van een URBAN BASE®  fundering dient men verder te oordelen dan alleen de CO2  uitstoot van de cement, maar er dienen meerdere aspecten in beschouwing te worden genomen. Dankzij de goede isolerende eigenschappen van de schuimbeton en de thermische eigenschappen van het beton zal de uitstoot van CO2 of koolstofdioxide van de constructie sterk doen afnemen. Deze reductie wordt verkregen door het lagere energieverbruik in de gebruikersfase voor het verwarmen van de woning. Ook de lange levensduur en het feit dat beide materialen 100% recyclebaar zijn dragen bij aan een gunstige milieubelasting.  


Vanaf 1 juli 2013 dient bij de aanvraag van de omgevingsvergunning een GPR- berekening opgenomen te worden.

Een GPR-berekening is bepaald de duurzaamheidsprestatie van een gebouw. Bij alle duurzaamheidsthema’s heeft de URBAN BASE® fundering een goede tot zeer goede waardering. Aan het einde van 2013 zijn er voldoende gegevens beschikbaar om  een GPR-berekening op te stellen. Waarmee aangetoond zal worden dat een URBAN BASE®  fundering in aanleg en gebruik een zeer lage milieubelasting zal hebben.


                                              Terug


   Comfort betekend gerieflijk en aangenaam om in te verkeren.


Wooncomfort:

De URBAN BASE® fundering is een goed geïsoleerde fundering en dit is van essentieel belang voor het verkrijgen van een hoog wooncomfort.

De constructieve betonnen toplaag van de fundering biedt mogelijkheden voor een geïntegreerde installatie.  Waarbij vloerverwarming met gebruik van lage temperatuur verwarming (LTV) kan worden toegepast. Deze vorm van betonkernactivering, waarbij de constructieve vloer fungeert als verwarmingsbron zorgt voor een comfortabel binnenklimaat. Bewoners waarderen de stralingswarmte en de hogere vloertemperatuur geeft een behaaglijk gevoel dit zorgt er voor dat men zich gemakkelijk voelt.

Bij gebruik van LTV is er minder stofverplaatsing en minder kans op huisstofmijt.

Kortom met een URBAN BASE®  fundering realiseert u een woning met een gezonde leefomgeving en een hoog wooncomfort.

    

Geen vochtproblemen:

Veelvuldig hebben woningen met een kruipruimte vochtproblemen.

Met name in de veengebieden met een slappe bodem waar ten gevolge van de zetting van de slechte draagkrachtige ondergrond het bodempeil daalt. Wanneer de bodem daalt en het peil van de grondwaterstand blijft gehandhaafd is menig kruipruimte zeer vochtig / nat daar er continu water aanwezig is.


Een natte kruipruimte kan nadelig zijn voor de constructie van de woning. Een natte kruipruimte zal kou afgeven en kan tevens slecht zijn voor de volksgezondheid. Luchtweg- en longaandoeningen als b.v cara kunnen het gevolg zijn van o.a. het wonen in een vochtige leefomgeving.  


Bij URBAN BASE®  fundering kunnen er geen vochtproblemen vanuit de fundering ontstaan. De fundering van schuimbeton heeft een gesloten materiaalstructuur welke slechts een beperkte wateropname heeft.

Daarbij zal er in de constructieve betonnen vloer geen vochttransport plaats kunnen vinden. Vanuit de fundering kan er geen vocht optrekken en zullen er geen vochtproblemen voordoen, dit zorgt voor een aangenaam en gezond binnenklimaat.  


Volgens het bouwbesluit mogen er vanuit de kruipruimte geen luchtlekken zijn naar de verblijfsruimten van een woning. In de praktijk blijkt dit niet altijd eenvoudig te realiseren waardoor niet alle woningen hieraan voldoen.

Een URBAN BASE® fundering zonder kruipruimte voldoet hier aan. Wanneer er geen kruipruimte aanwezig is dan kunnen er ook geen bodemgeuren en/of gassen (zoals b.v. veen bodem gassen) in de woonomgeving komen. De totale constructie, de schuimbeton fundering met de betonnen constructie vloer, is luchtdicht.


                                                          Terug


Eén partij:

URBAN BASE® is een totaal oplossing en verzorgt voor haar opdrachtgevers het volledige traject; het ontwerp, de begeleiding en de realisatie van de fundering van de woning of gebouw. Hierdoor heeft de klant / opdrachtgever gedurende het hele project, tot aan de begane grondvloer, te maken met slechts één partij. Door deze werkwijze zijn er minder partijen betrokken in het bouwproces, wat efficiënter werkt en waardoor de afstemming voorspoedig verloopt. Directe communicatie met als resultaat een betere kwaliteit omdat er minder fouten worden gemaakt waardoor er minder faalkosten zullen ontstaan.De rol van Urban Base in het bouwproces.                                 De volgende aspecten behoren tot de begeleiding:


1). Uitgangspunten bepalen:2). Uitvoeren grondonderzoek:3). Uitvoeren haalbaarheidstoets:4). Uitwerken funderingsontwerp:5). Realiseren fundering:Construct – Engineering – Build


Het ontwerp, berekenen en realiseren:

URBAN BASE®  levert u een fundering op maat. Een URBAN BASE® fundering wordt ontworpen op basis van het ontwerp van de woning en de aanwezige bodem gesteldheid. Hierbij worden de volgende aspecten; de verschillende grondsoort(en), de dikte van de verschillende grondsoorten en uiteindelijk is de hoogte van de grondwaterstand in beschouwing genomen. Al deze aspecten worden onderzocht en vastgelegd in een grondonderzoekrapport.

De gevonden waarden zijn mede bepalend voor de afmetingen van de funderingsconstructie.


De fundering van een woning wordt tevens bepaald door belastingen en eigen gewicht van de woning. Dit is afhankelijk van, type woning, soort en type gevelbekleding, met of zonder metselwerk buitenblad. De specifieke wensen van de opdrachtgever / gebruiker worden in het ontwerp opgenomen.


Het evenwichtsprincipe:

Een URBAN BASE® fundering wordt ontworpen op basis van het “evenwichtsprincipe”. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat het gewicht van de totale constructie + het gewicht van de schuimbeton + de belastingen gelijk is aan het gewicht van de te ontgraven grond + grondwater. Bij gelijke of minder belasting van het ondergrond ontstaat er de evenwichtssituatie, hierbij zal er geen zetting van de ondergrond plaatsvinden. Voorwaarde is echter wel dat er geen extreem grote veranderingen in de grondwaterstand plaats zullen vinden.


Betrokken partijen in het bouwproces:

Geselecteerde constructie- en ingenieursbureau's maken de benodigde berekeningen. Hierbij wordt er steeds weer samen gewerkt met dezelfde bureaus welke bekend zijn met de geldende normen- en regels en de methode van berekenen van een fundering met schuimbeton beheersen. Tenslotte heeft iedere woning zijn eigen specifieke uitgangspunten en een eigen ontwerpberekening. Alle berekeningen welke benodigd zijn bij de aanvraag van de omgevingsvergunning voor bouwen bij gemeentelijke diensten als bouwtoezicht. Indien het nodig blijkt wordt hierbij assistentie en ondersteuning verleent bij aanvraag van de omgevingsvergunning voor bouwen.


                                                         Terug


Toets van de gemeentelijke waternorm:

Bij de ontwikkeling van nieuwe woonwijken dienen de begrippen “ drooglegging” en “ontwatering” in de gemeentelijke waternorm in beschouwing te worden genomen. Drooglegging is het handhaven van een hogere grondwaterstand om zetting van de ondergrond in een woonwijk te voorkomen. Dit resulteert in sommige gevallen in hogere grondwaterstanden in relatie tot  de fundering van de woningen. Ontwatering is het niveauverschil tussen het maaiveld en het freatisch vlak, de grondwaterstand. Bij woningen met een kruipruimte ligt deze hoger (1.250 m1 tot 0.900 m1) dan bij woningen zonder kruipruimte (0.700 m1 tot 0.350 m1). Het kan dus zijn dat de drooglegging de ontwatering beïnvloed c.q. bepaald. Beide aspecten worden opgenomen in en getoetst aan de gemeentelijke waternorm.


Om reden van de drooglegging en de ontwatering  worden toekomstige bewoners steeds vaker geadviseerd een kruipruimte loze fundering te realiseren. Waarbij het risico op wateroverlast tijdens de bewoning sterk wordt verminderd. De afgelopen jaren is het kruipruimteloos bouwen met grote regelmatig toegepast o.a.  in woonwijken in de gemeenten Katwijk (Valkenburg) ‘t Duyfrak , Alkmaar en “Schuytgraaf” in de gemeente Arnhem. Ook in Almere wordt, in verband met het grondwaterpeil in relatie tot het maaiveld, in de nieuwe woonwijk “ Nobelhorst” aanbevolen de woningen zonder kruipruimte te realiseren


                                     Top